Regulament privind acordarea Premiului Rețelei Naționale a Muzeelor din România, Ediția a 2-a

Premiul RNMR se acordă anual pentru unul dintre din proiectele muzeale și ale galeriilor de artă realizate în anul precedent (perioada 15 noiembrie 2015 – 15 noiembrie 2016). Premiul RNMR recompensează unul dintre proiectele dezvoltate de muzeele membre ale organizației care se adresează uneia dintre cele 4 mari valori promovate de către Network of European Museum Organisations și anume:

1. Valoarea colecțiilor muzeelor – facilitarea accesului creativ la patrimoniul deținut de muzee, valorificarea și dezvoltarea acestuia, mobilitatea colecțiilor, digitizarea colecțiilor pentru angajarea unui public cât mai larg în activități educative și de promovare inteligentă a artefactelor utilizând și re-utilizând conținutul muzeal digital.

2. Valoarea educativă a muzeelor – demonstrarea faptului că muzeele sunt spații sau medii de învățare, de angajare creativă a publicului, care oferă educație formală, non-formală și informală, spații care inspiră și care se adresează tuturor categoriilor sociale, profesionale și etnice.

3. Valoarea economică a muzeelor – capacitatea muzeelor de a dezvolta proiecte sustenabile ce țin în viață orașele sau contribuie la regenerarea acestora, indiferent de mărimea lor, și a comunităților locale, modul cum proiectul implementat a îmbunătățit turismul cultural local și regional, a transformat muzeul într-un vector de dezvoltare economică; o atenție particulară va fi acordată proiectelor care au contribuit la înființarea de noi muzee, secții, puncte muzeale, prin restaurarea unor obiective de patrimoniu imobil sau prin refuncționalizarea unor clădiri industriale sau dezafectate, proiectele muzeale care susțin antreprenoriatul cultural, inovația și creativitatea prin serviciile și produsele dezvoltate în cadrul proiectului.

4. Valoarea socială a muzeelor – capacitatea proiectelor muzeale de a schimba vieți umane și ale comunităților unde funcționează, de a reflecta memoria locurilor, identitatea și istoria acestora, proiectele care promovează toleranța, egalitatea de șanse, lupta împotriva excluderii sociale, cele care au organizat campanii de impact pe probleme de combatere a xenofobiei, a rasismului, proiectele adresate grupurilor defavorizate sau vulnerabile.

Evaluarea proiectelor va respecta principiul de bază a chartei RNMR, care privește cultura nu ca pe un consumator de fonduri, ci ca pe o sursă generatoare de dezvoltare economică și de coeziune socială prin intermediul muzeelor.

Obiectivele acestui premiu anual sunt:
– Să recompenseze excelența și sustenabilitatea proiectelor muzeale dezvoltate de către membrii RNMR și ghidate de una sau mai multe dintre valorile promovate prin intermediul acestui premiu;
– Să stimuleze competiția muzeală între membrii RNMR pentru direcționarea muzeelor către zona creativității și a inovației, care să demonstreze valoarea socială și economică a acestora într-o societate orientată către economia creativă și bazată pe cunoaștere.

Concursul este deschis EXLUSIV membrilor Rețelei Naționale a Muzeelor din România, instituționali și individuali (persoane fizice).

Pentru ca un proiect să poată fi înscris în concurs, el trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. Cel puţin una dintre instituţiile care au realizat proiectul să fie membru instituţional RNMR, cu plata cotizaţiei la zi;
b. Cel puţin unul dintre autorii proiectului să fie membru individual RNMR, cu plata cotizaţiei la zi.

 

Participarea poate fi individuală sau colectivă. În cazul proiectelor de grup și al celor realizate în parteneriat, proiectul va fi propus de organizația care a asigurat coordonarea acestuia. Un membru al RNMR nu poate înscrie în competiție decât UN singur proiect.

Nu sunt eligibile (acceptate) următoarele proiecte:
 tezele de doctorat, proiectele de cercetare și publicațiile academice;
 proiectele însoțite de un dosar incomplet sau trimis în mai multe părți.

Premiile acordate de Rețeaua Națională a Muzeelor din România sunt următoarele:
a. Premiul național pentru cel mai bun proiect muzeal, în valoare de 3.000 lei/brut, acordat echipei de management al proiectului; Premiul se va acorda în luna aprilie a anului viitor!!!
b. Acordarea, de la caz la caz, a uneia sau a mai multor menţiuni.

Cei care doresc să se înscrie la concurs trebuie să trimită dosarul proiectului până pe data de 1 martie 2017 la adresa de e-mail: Secretariat_rnmr@yahoo.com. Subiectul e-mailului trebuie sa fie Premiul anual pentru cel mai bun proiect muzeal 2016. Numele muzeului

Dosarul trebuie să conţină fişa completă de înscriere cu privire la proiectul propus (titlul, perioada realizării, coordonatorul(ii), programul de finanțare/sursa de finanțare, obiectivele, scurta descrierea a proiectului (5.000 caractere) în care să apară grupurile țintă, activitățile și rezultatele proiectului, valoarea căreia i se adresează (demonstrată), bugetul total şi orice documente cu privire la acesta: fotografii, catalog, afiş, dosar de presă, etc).
În cazul în care fișa de înscriere nu are completată toate rubricile solicitate, acest lucru atrage de la sine descalificarea respectivului proiect.

Acceptarea înscrierii este confirmată, în scris, de către organizatori.
Proiectele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
 conformitatea cu obiectivele concursului;
 originalitatea și caracterul inovator al proiectului;
 valoarea muzeală căreia i se adresează;
 sustenabilitatea proiectului;
 impactul asupra publicului;
 vor avea prioritate proiectele realizate în parteneriat cu mai multe organizații membre ale RNMR și nu numai;
 se va acorda o atenție sporită proiectelor desfășurate pe bază de voluntariat.

ATENȚIE!!! Un proiect nu este o activitate curentă în cadrul organizației și este determinat în timp.
MENȚIUNE IMPORTANTĂ!!! Muzeul de Mineralogie din Baia-Mare va fi acceptat în competiție cu un proiect din 2015. Dosarul muzeuluia fost expediat la timp pentru ediția anterioară de concurs, dar nu a fost luat în considerație pentru evaluare dintr-o eroare a organizatorilor.

Juriul este format din 3 membri, dintre care 2 membri ai Consiliului Director al Rețelei Naționale a Muzeelor din România. Al 3-lea membru va fi coopta din rândul specialiştilor cu o experienţă recunoscută în domeniu. Membrii juriului nu pot fi, în acelaşi timp, şi autori ai proiectelor înscrise în concurs. Decizia juriului este definitivă. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice dosar care nu respectă condițiile concursului. După încheierea concursului materialele trimise rămân în proprietatea Rețelei Naționale a Muzeelor din România.

Rețeaua Națională a Muzeelor din România își rezervă dreptul de a utiliza materialul prezentat în dosarele înscrise în concurs în scopuri de comunicare și informare în mass-media și de a-l reproduce în scopuri promoționale.Organizatorii nu sunt considerați responsabili în cazul anulării, amânării sau modificării concursului din cauza unor circumstanțe neprevăzute.
Participarea la concurs implică acceptarea deplină a acestui regulament. Nu este acceptată niciun fel de contestație.
Premiul va fi decernat cu ocazia seminarului anual al Rețelei Naționale a Muzeelor din România din luna noiembrie a fiecărui an sau cu ocazii speciale.

Fisa de inscriere

Titlul proiectului
Perioada de implementare a proiectului și locul
Coordonatorul(ii) instituționali/organizaționali ai proiectului (vă rugăm atașați și CV-ul managerului de proiect)
Programul de finanțare/sursa de finanțare
Obiectivele proiectului (principal și secundare)
Scurta descrierea a proiectului (vă rugăm să vă încadrați în max. 5.000 caractere); descrierea trebuie să includă grupurile țintă, activitățile și rezultatele proiectului, sustenabilitate, elementele de inovație și de creativitate, impactul proiectului etc.
Valoarea căreia i se adresează (demonstrată); una sau mai multe dintre cele 4 promovate de concurs
Bugetul total al proiectului
Documente cu privire la acesta: fotografii, catalog, afiş, dosar de presă, etc.