HOME arrow Despre Retea arrow HOTĂRÂRILE PRIMEI ÎNTÂLNIRI A CONSILIULUI DIRECTOR
HOTĂRÂRILE PRIMEI ÎNTÂLNIRI A CONSILIULUI DIRECTOR PDF Imprimare
E-mail
miercuri, 27 februarie 2008

În cursul primei şedinţe a Consiliului Director RNMR, care s-a întrunit la sediul reţelei în data de 15 iunie 2006, s-au discutat etapele de finalizare a procesului de legalizare a asociaţiei, s-au analizat aspecte ale portalului RNMR, situaţia proiectelor culturale aflate în derulare, a priorităţilor strategice ale RNMR şi s-au structurat primele arii de intervenţie, conforme Planului de Acţiune pentru perioada 2006 şi prima parte anului 2007.

HOTĂRÂRILE PRIMEI ÎNTÂLNIRI A CONSILIULUI DIRECTOR

În cursul primei şedinţe a Consiliului Director RNMR, care s-a întrunit la sediul reţelei în data de 15 iunie 2006, s-au discutat etapele de finalizare a procesului de legalizare a asociaţiei, s-au analizat aspecte ale portalului RNMR, situaţia proiectelor culturale aflate în derulare, a priorităţilor strategice ale RNMR şi s-au structurat primele arii de intervenţie, conforme Planului de Acţiune pentru perioada 2006 şi prima parte a anului 2007.

După punctarea acestor coordonate, Consiliul Director a identificat o primă necesitate a Planului de Acţiune 2006-2007, şi anume dezvoltarea unei Strategii de comunicare. Această strategie de comunicare va reprezenta un instrument esenţial pentru asigurarea unei cât mai bune poziţionări a reţelei şi a organizaţiilor care intră în componenţa ei la nivelul mediului extern în care îşi va desfăşura activităţile. Elaborarea unei astfel de strategii de comunicare va genera aspecte pozitive precum eficientizarea procesului de promovare şi în exteriorul reţelei şi creşterea vizibilităţii acţiunilor şi proiectelor Reţelei Naţionale a Muzeelor din România. Recunoaşterea publică va influenţa astfel potenţialii parteneri, autorităţile locale, regionale şi naţionale sau mediul de afaceri, care vor putea fi sensibilizaţi mai uşor în vederea colaborărilor de diferite forme – sprijin financiar, expertiză, promovare, tutelaj, etc.

În plan concret, obiectivele tactice ale Planului de Acţiune, stabilite pentru a împlini o parte dintre obiectivele reţelei distribuite pe cele patru teme cheie, sunt următoarele:
dezvoltarea unei strategii de comunicare care să valorifice potenţialul muzeelor membre la nivel local, regional şi naţional;
dezvoltarea de proiecte culturale conform oportunităţilor anuale de finanţare, naţionale şi internaţionale, în vederea punerii în valoare a membrilor RNMR, ducând astfel la atingerea obiectivelor reţelei şi, implicit, la asigurarea independenţei financiare a acesteia;
dezvoltarea resurselor umane angajate în sectorul muzeal printr-un program naţional de training în domeniul managementului proiectului şi în domeniul particular al Fondurilor Structurale.
Primul obiectiv din Planul de Acţiune se va concretiza prin realizarea strategiei de comunicare a RNMR de către o echipă coordonată de către Domnul Paul Tocanie, vicepreşedintele Reţelei Naţionale a Muzeelor din România. Această echipă va fi compusă din câte un reprezentatnt din fiecare regiune de dezvoltare care deţine muzee membre ale reţelei. Datorită strategiei generale şi a mizei date de absorţia Fondurilor Structurale prin proiecte în consorţii regionale, urmărită de RNMR, strategia de comunicare va fi structurată şi aplicat ă regional.

Strategia de comunicare va viza elemente precum:

analize ale nevoilor şi dorinţelor diferitelor tipuri de public;
schimburi şi parteneriate;
analiza mediului cultural, politic, economic şi social românesc pentru o poziţionare avantajoasă a reţelei; promovarea imaginii RNMR, a proiectelor şi ofertelor culturale ale reţelei;
eficientizarea comunicării.

O mare parte din informaţiile necesare atingerii obiectivelor propuse de această strategie de comunicare se vor obţine şi centraliza datorită primului proiect de amploare al RNMR, care se află deja în faza de pregătire. Acest proiect este conceput pentru cunoaşterea potenţialului resurselor umane şi materiale, a infrastructurii, a problemelor, a sistemului de relaţionări, a poziţionării şi a nevoilor muzeelor membre ale RNMR. În acest fel, se pot identifica şi concepe soluţiile concrete şi viabile care să contribuie la rezolvarea problemelor existente în cadrul muzeelor membre, la racordarea la circuitul informaţional şi la sistemul de parteneriate locale, regionale, naţionale şi europene, la acoperirea necesităţilor de expertiză şi cunoaştere şi la promovarea eficientă a fiecărui muzeu membru şi al reţelei în general.

El se va implementa prin aplicarea etapizată a unor seturi de chestionare. Fiecare membru RNMR îşi va asuma completarea acestor chestionare.

Obiectivul General

al acestui proiect este creşterea gradului de informare cu privire la patrimoniul, situaţia şi resursele muzeelor membre ale Reţelei Naţionale a Muzeelor din România pentru sporirea capacităţii de a utiliza informaţia în elaborarea planurilor de marketing şi a proiectelor de dezvoltare şi promovare culturală şi turistică.

Obiectivele Specifice sunt următoarele:

1. Analizarea muzeelor membre ale Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, a patrimoniului cultural, a necesităţilor şi a potenţialelor resurse de dezvoltare ulterioară a acestora.

2. Cercetarea, evaluarea şi descrierea patrimoniului cultural şi a infrastructurii turistice a regiunilor unde muzeele membre ale reţelei îşi desfăşoară activitatea.

3. Creşterea accesului la informaţiile relevante despre muzeele şi atracţiile turistice şi culturale din fiecare regiune, pentru promovarea şi valorificarea lor comună prin proiecte şi acţiuni derulate în parteneriat sau prin consorţii regionale pe teme legate de patrimoniul urban şi rural şi dezvoltarea turismului cultural.

Informaţiile obţinute vor fi utilizate şi la:

realizarea şi publicarea unor cataloage de promovare a muzeelor membre ale reţelei
structurarea informaţiilor necesare şi corecte pentru promovarea online a fiecărui muzeu printr-o pagină web personală, ce va fi postată pe Portalul RNMR ,
www.muzee.org
stabilirea agendei din cadrul programului de pregătire profesională în domeniul managementului proiectului şi, în particular, a Fondurilor Structurale
iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate locale, regionale, naţionale şi europene pentru proiecte comune, mai ales în vederea absorţiei Fondurilor Structurale prin programele de iniţiativă comunitară – de tip URBAN, LEADER etc.

Pentru al doilea obiectiv din cadrul Planului de Acţiune 2006-2007 al RNMR s-a hotărât identificarea oportunităţilor de finanţare naţionale şi internaţionale. Această etapă va fi urmată de aplicarea unor proiecte conforme cu priorităţile strategice ale reţelei, RNMR implicându-se în calitate de partener sau de aplicant principal.

Postura de aplicant principal va fi condiţionată de situaţia financiară a RNMR în momentul activării respectivelor oportunităţi de finanţare. Pentru aplicaţiile în care RNMR îşi asumă calitatea de coordonator principal, contribuţia financiară ar trebui să fie sensibil mai mare decât în situaţia de partener, dar beneficiile ar creşte direct proporţional cu această contribuţie. Astfel, aceste două poziţii probabile ale reţelei în cadrul unui proiect vor fi analizate înainte de luarea unei decizii finale.

Este foarte importantă, în acest sens, respectarea termenului stabilit de către Consiliul Director pentru depunerea cotizaţiilor şi, de asemenea, disponibilitatea muzeelor membre de a contribui suplimentar la bugetul total al unui proiect atunci când beneficiile pe care muzeul le are justifică o astfel de implicare.

RNMR se va implica în proiecte culturale, naţionale şi europene, sub diferite forme:

în calitate de aplicant principal care va reprezenta, la nivel de beneficii şi responsabilităţi, toate muzeele membre ale reţelei;
în calitate de aplicant principal care va reprezenta, la nivel de beneficii şi responsabilităţi, doar o parte dintre muzeele membre ale reţelei – conceptul proiectului poate să se adreseze unor anumite categorii de muzee în funcţie de tematică şi/ sau de domeniul profesional;
proiecte în calitate de partener care va reprezenta, la nivel de beneficii şi responsabilităţi, toate muzeele membre ale reţelei;
proiecte în calitate de partener care va reprezenta, la nivel de beneficii şi responsabilităţi, o parte dintre muzeele membre ale reţelei – conceptul proiectului poate să se adreseze unor anumite categorii de muzee în funcţie de tematică şi/ sau de domeniul profesional;
în calitate de partener alături de un alt membru al reţelei luat separat.
(!) Orice membru al reţelei poate propune proiecte pentru a fi dezvoltate prin reţea. Proiectele trebuie să fie conforme cu strategia şi priorităţile anuale ale RNMR şi, în plus, să cointereseze un număr cât mai mare de membri ai reţelei.

(!) De asemenea, un membru poate dezvolta proiecte individuale, solicitând RNMR doar susţinere în vederea identificării unor parteneriate la nivel naţional şi/ sau european.

Pentru obiectivul 3 din Planul de Acţiune 2006-2007 s-a hotărât demararea campaniei de pregătire la nivel naţional în toamna acestui an. Programul, în prima sa etapă de dezvoltare, se va aplica pentru un singur reprezentant din fiecare organizaţie a reţelei. De aceea, este importantă alegerea atentă a persoanei care se încadrează aşteptărilor la nivel instituţional şi pentru care există disponibilitatea de a se investi pe termen lung.

Planul de Acţiune s-a configurat pentru a demara prima etapă de implementare a strategiei reţelei, şi anume cea de evaluare a situaţiei muzeelor membre RNMR pentru cunoaşterea mediului extern în care reţeaua activează, a tuturor membrilor săi şi pentru identificarea măsurilor optime de rezolvare a problemelor existente în cadrul fiecărei organizaţii prin intermediul proiectelor sau prin oferirea de consultanţă.

Planul de Acţiune are la bază strategia reţelei şi priorităţile imediate identificate în urma analizării situaţiei interne şi externe organizaţiei. Strategia reţelei cuprinde patru teme cheie de abordare – patrimoniu, turism cultural, dezvoltarea resurselor umane din sector şi politici culturale, cărora le corespund o serie de obiective specifice şi un Plan de Lucru care asigură punerea în practică a acestor obiective.

 


Ultima actualizare ( luni, 26 mai 2008 )
< Precedent   Următor >
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii