HOME arrow Despre Retea arrow RAPORT A 5-A ADUNARE GENERALĂ RNMR
RAPORT A 5-A ADUNARE GENERALĂ RNMR PDF Imprimare
E-mail
vineri, 06 mai 2011

A 5-a Adunare Generală a Reţelei Naţionale a Muzeelor din România. Cluj-Napoca, Sala Ambasador a Hotelului Napoca, 25 martie 2011.
RAPORT


La a 5-a Adunare Generală a Reţelei Naţionale a Muzeelor din România au participat delegaţiile a 33 de muzee membre din numărul total de 51 de membri câţi erau iniţial până la organizarea acestei adunări.

Adunarea Generală a fost declarată una legal organizată, întrunind procentul obligatoriu de reprezentare de 50% plus 1 din numărul de membri, conform statutului asociaţiei, cap. 10, art. 29.

Tema adunării a fost Muzeele şi galeriile de artă în perioada de criză

Programul evenimentului a fost respectat în totalitate - descarcă aici programul

 1. Prezentarea raportului narativ pentru anul 2010 a fost realizată de către Domnul Dragoş Neamu– preşedinte RNMR.
Prezentarea raportului financiar pentru anul 2010 a fost realizată de către Doamna Voichiţa Petrescu – trezorier RNMR.

2. Leagea Muzeelor. O comisie constituită la iniţiativa RNMR, în conformitatea cu hotărâriea Adunării Generale din anul 2010, se va ocupa cu analiza şi cu propuneri de modificare a Legii Muzeelor. Motivul îl reprezintă insuficienta adaptare a legii la noile calităţi ale muzeului sec. XXI, situaţie care afectează tipurile de servicii oferite de către un muzeu, cadrul legislativ de derulare a activităţilor sale economice, culturale şi educative, cu efecte nocive asupra dezvoltării organizaţionale a acestor muzee.

Din comisie fac parte Doamna Florentina Frumuşanu, avocat, Doamna Angelica Iacob, consultant RNMR, Doamna Diana Dochia, consultant RNMR, Doamna Mirela Creţu, membru Consiliu Director RNMR, Domnul Virgil Niţulescu, expert, Domnul Călin Stegerean, vice-preşedinte RNMR, şi Domnul Dragoş Neamu, preşedinte RNMR.

Prima întîlnire a comisiei a avut loc în data de 24 martie 2011, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Concluziile primei întâlniri au fost prezentate în cadrul Adunării Generale de către Doamna Diana Dochia, coordonatorul grupului.

Premizele iniţiativei sunt:

          Formarea unui sistem muzeal competitiv şi branşat la sistemul muzeal mondial;
          Constituirea unor politici culturale muzeale bazate pe o activitate culturală intensăşi de înaltă calitate şi eficienţă economică;
          Explicarea şi definirea termenilor pentru evitarea confuziilor;
          Legături şi parteneriate public-privat între actanţii din domeniul culturii pentru o mai bună vizibilitate a culturii româneşti la nivel naţional şi internaţional;
          Focusarea muzeelor din România pe legătura cu publicul şi acordarea unei importanţe majore funcţiei de entertainement în cadrul muzeal;
          Necesitatea creerii unor  “Norme metodologice privind legea muzeelor” prin care să se aplice litera legii – imprimă un caracter activ domeniului muzeal şi detaliază legea.

Un aspect important al întâlnirii a fost propunerea de dezvoltare a unor norme metodologice corespondente legii. Dintre zonele de intervenţie pentru modificării ale legii se numără: funcţiile muzeului, noul cadru de reglementare a veniturilor unui muzeu, externalizarea unor servicii muzeale.

Membrii RNMR sunt rugaţi să propună soluţii de modificare a Legii Muzeelor pe baza discuţiilor dezvoltate în cadrul Adunării Generale şi pe baza modului cum decurge/evoluează activitatea comisiei RNMR.

 3. Alegeri – posturi disponibile: 1 post Preşedinte şi 3 posturi de membri în cadrul Consiliului Director. Propunerea lărgirii numărului de membri din cadrul Consiliului Director de la 7 la 9 membri a fost făcută de către preşedintele organizaţiei, Domnul Dragoş NEAMU. Propunerea a fost votată în unanimitate de către delegaţiile prezente la Adunarea Generală. Această modificare de statut urmează a fi legalizată conform legii.

Propuneri funcţia de preşedinte – o propunere (Domnul Dragoş NEAMU, Muzeul Naţional al Literaturii Române) - ales cu un număr de 32 voturi pentru şi o abţinere; este al doilea mandat consecutiv de 4 ani şi ultimul permis de statut al Domnului Dragoş NEAMU;

Locuri vacante Consiliul Director – 4, din care 2 din motive de retragere a Domnilor Marcel Morar, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, şi Victor Gorduza, Muzeul de Mineralogie Baia-Mare, şi 2 datorate propunerii de lărgire a numărului de membri;

Propuneri funcţia de membru al Consiliului Director – 4 propuneri (Doamna Ioana GOŞAV, Muzeul Naţional George Enescu, Bucureşti; Doamna Carmen ALBERT, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa; Domnul Ioan BOB, Muzeul de Mineralogie Baia-Mare; Domnul Alexandru BÂLDEA, Galeria ArtSociety, Bucureşti).

Rezultate vot Consiliul Director:
Doamna Ioana GOŞAV - 29 pentru,1 abţineri, 3 contra
Doamna Carmen ALBERT - 31 pentru, 2 contra
Domnul Ioan BOB - 30 pentru, 3 contra
Domnul Alexandru BÂLDEA - 29 pentru, 4 contra

Propuneri pentru aderare membrii noi – o propunere (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş); propunere votată în unanimitate;

Propuneri pentru excludere membri – 4 propuneri (Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara, Muzeul Gumelniţa din Olteniţa, Galeria Mondart din Galaţi şi Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Ploieşti);

Muzeul Castelul Corvinilor din Hunedoara – exclus din RNMR în unanimitate; Motiv – neplata cotizaţiei în ultimii 2 ani;

Muzeul Gumelniţa din Olteniţa – exclus din RNMR în unanimitate; Motiv – neplata cotizaţiei în ultimii 2 ani;

Galeria Mondart din Galaţi - exclus din RNMR în unanimitate; Motiv – desfiinţarea organizaţiei;

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Ploieşti – Adunarea Generală a hotarât acordarea unui vot de încredere cu condiţia plaţii cotizaţiei în cel mai scurt timp; Domnul Virgil NIŢULESCU şi-a asumat sarcina de negociere cu managementul respectivului muzeu în numele RNMR;

4-5. Proiecte RNMR. Domnul Dragoş NEAMU a prezentat cele 3 mari proiecte (unul aflat în implementare şi 2 propuse pentru finanţare) în care Reţeaua Naţională a Muzeelor din România se va implica pentru perioada 2011-2013.

 

  1. Proiectul LEMThe Learning Museum (finanţare prin programul Grundtvig Lifelong Learning al C.E.; în implementare din noiembrie 2010); proiect de tip networking dintre cele mai mari din Europa şi din comunitatea muzeală; 22 parteneri din 17 ţări U.E. şi S.U.A.; LEM doreşte să sprijine muzeele în îndeplinirea obiectivelor impuse de către Agenda 2020 a Uniunii Europene, prin stabilirea unui spaţiu permanent pentru muzee şi pentru profesioniştii implicaţi în educarea adulţilor pentru a învăţa unii de la alţii, pentru a se dezvolta profesional şi pentru a contribui la o societate bazată pe cunoaştere în Europa; proiectul are capacitatea de a implica toţi membrii RNMR;

  2. Proiect Acces la cultură – Biblioteca digitală a României. Platformă unitară de resurse pentru eficientizarea serviciilor publice în domeniul culturii (finanţare prin POSCE, Fonduri Structurale; propus pentru finanţare; grad de obţinere a finanţării 85%; debut de implementare – 2012); RNMR partener principal al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional; printre obiective specifice enumerăm: Creşterea calităţii furnizării serviciilor publice de cultură prin utilizarea mijloacelor electronice moderne – digitizare şi acces la bazele de date electronice şi Crearea unui standard comun de operare între parteneri şi implementarea de proceduri specifice în instituţiile publice din sectorul cultural, pentru o mai mare eficienţă în managementul informaţiei şi a resurselor digitizate; proiectul dotează RNMR cu echipamente de digitizare de ultimă generaţie ce vor fi puse în beneficiul tuturor membrilor RNMR pentru opera comună de digitizare şi de branşare a conţinutului digitizat la portalul Europeana;  proiectul are capacitatea de a implica toţi membrii RNMR;

  3. Proiect Museums (în stadiul de schiţă, fără un finanţator identificat concret, proiect propus de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional); obiective specifice: Sporireacompetenţelor generale şi specifice ale personalului muzeelor din România şi Asigurarea unei mai bune cooperări transfrontaliere în spaţiul european în domeniul educaţiei muzeale a profesioniştilor; unul dintre cele mai importante rezultate: realizarea unui cadru de referinţă privind competenţele pentru profesiile din sistemul muzeal şi standardele impuse – STORYTELLER, ARHEOLOG, CURATOR etc; proiectul are capacitatea de a implica toţi membrii RNMR.

Important la aceste trei proiecte este capacitatea lor de a implica toţi membrii RNMR.

NOTĂ. RNMR va pregăti şi dezvolta proiecte inclusiv pentru accesarea finanţărilor oferite de către Fondul Cultural Naţional şi Programul Cantemir al Instituitului Cultural Român.

6. Soluţii pentru situaţia de criză – acţiuni ale RNMR în beneficiul membrilor. Discuţie şi analize. Al doilea atelier al zilei dedicat soluţiilor de criză a fost moderat de către Domnul Virgil Niţulescu, director general Muzeul Naţional al Ţăranului Român; s-au continuat discuţiile legate de modificările Legii Muzeelor, s-au dezbătut problemele generale şi punctuale cu care se întâlnesc muzeele membre, mai ales cele care ţin de legislaţie – Codul Fiscal (achiziţii, onorarii pentru munca personalului implicat în proiecte, veniturilor obţinute din servicii etc.), Codul Muncii, ce înseamnă un muzeu eficient cultural şi economic.

Principalele soluţii identificate:

  1. necesitatea înfiinţării de către fiecare muzeu membru a Asociaţiei Prietenii Muzeului, alcătuit mai ales din oameni importanţi din regiunea unde muzeul îşi desfăşoară activitatea – oameni de afaceri, politicieni, ambasadori, personalităţi culturale, oameni din mediul bancar, colecţionari etc.; organizaţiile ce funcţionează pe baza Legii Fundaţiilor şi Asociaţiilor au o libertate financiară şi de exprimare profesională deplină; fondatorii provin din rândul oamenilor cu potenţial economic şi politic, ce pot contribui cu capital şi relaţii la dezvoltarea organizaţională a muzeului; ONG-uri au cel mai mare acces la fondurile de finanţare şi suportă cele mai relaxante criterii de eligibilitate, cu co-finanţări foarte mici sau deloc pe proiecte; pot genera proiecte în beneficiul muzeului, pot atrage donaţii şi pot plăti suplimentar angajaţi ai muzeului pe proiectele derulate de asociaţie în beneficiul respectivului muzeu;

  2. organizarea de către RNMR a unui seminar cu directorii economici/contabilii muzeelor membre – pentru explicarea tipurilor de acţiune financiară în beneficiul muzeelor, a neclarităţilor legislative, a soluţiilor necunoscute de rezolvare a unor probleme de natură financiară etc.; seminarul va fi unul prietenos, de tip atelier, cu experţi invitaţi;

  3. externalizarea unor servicii vitale pentru dezvoltarea muzeului care nu există în organigrama instituţiei şi nu pot fi înfiinţate din cauza actualelor constrângeri legislative; cea mai acută problemă este lipsa unor departamente de marketing şi de programe educative în multe muzee membre ale RNMR care, statistic, atrag peste 70 % din veniturile unui muzeu; externalizarea serviciilor prin parteneriat cu mediul privat devine o soluţie la îndemână pentru rezolvarea acestor probleme, mai ales datorită lipsei unui personal muzeal perfomant în domeniul promovării şi al brandingului, al lipsei instituţiei voluntariatului şi a experţilor care să dezvolte programe educative orientate pe nevoile publicului/grupurilor ţintă şi care să acopere toate categoriile sociale şi de vârstă.

7. Soluţii pentru situaţia de criză – cardul de muzeu; Proiect pilot. Coordonatorul proiectului, Doamna Angelica Iacob, a reluat tema analizată şi la Adunarea Generală precedentă, informând reprezentanţii muzeelor prezente despre stadiul ulterior de dezvoltare a proiectului. Proiectul rămâne să aibă o componentă de tip pilot pentru Bucureşti, urmând a se stabili o întâlnire cu reprezentanţii muzeelor membre din Bucureşti, cu cei ai Ministerului Culturii şi ai Primăriei Capitalei (ordonatorii de credit) pentru negocierea beneficiilor şi a instrumentelor de implementare.

Faţă de agenda iniţială, la acest punct 7 , a intervenit o modificare. La propunerea Doamnei Angelica Iacob s-a discutat şi despre evenimentul Noaptea Muzeelor organizat în data de 14 mai 2011 la nivelul întregii ţări. Justificarea a fost dată de faptul că RNMR este partenerul oficial pentru România a Nopţii Europene a Muzeelor şi, din această postură, are responsabilitatea de a organiza şi promova muzeele implicate în eveniment la nivel naţional; s-au analizat tipurile de promovare la care RNMR va face apel, adaptarea web site-ului www.noapteamuzeelor.ro la anul 2011, responsabilităţile membrilor în furnizarea informaţiilor relevante legate de evenimentele organizate şi formatul comunicatului; strategia de atragere de sponsori şi parteneri etc.

8. Soluţii pentru situaţia de criză – politicile autorităţilor locale cu privire la ideea de comasare a muzeelor; Declaraţia de la Cluj. Ultimul atelier al zilei dedicat soluţiilor de criză a fost moderat de către Domnul Călin Stegerean, vice-preşedinte RNMR şi director interimar al Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

Atelierul a fost dedicat exclusiv politicilor, iniţiativelor şi propunerilor de comasare a muzeelor din România de către ordonatorii de credit, pe motive de restructurare economică dictată de situaţia de criză prin care trece România.  

Tema comasării muzeelor aflate în subordinea autorităţilor locale din România în structuri mamut de tipul „complex muzeal” pare să devină încet o prioritate şi o soluţie presupusă pentru rezolvarea crizei economice şi sociale prin care trec muzeele. Ultimele două cazuri reprezentative care indică această tendinţă au fost semnalate în Cluj şi Maramureş. În cadrul acestui atelier, problema complexului muzeal a fost analizată în interiorul documentului creat de către RNMR şi intitulat Declaraţia de la Cluj, care cuprinde toate argumentele tehnice, organizaţionale, economice şi culturale împotriva oricărui tip de comasare. Acest document a devenit argumentul principal care va fi pus la dispoziţia tuturor muzeelor din România ce vor fi afectate de o astfel de iniţiativă; sunt semnale că această declaraţie la care membrii prezenţi au aderat în unanimitate a avut efecte, deocamdată pe termen scurt, în Cluj şi Maramureş, acolo unde au fost expediate şi supuse analizei autorităţior locale.


Alte propuneri adresate membrilor RNMR după Adunarea Generală de la Cluj-Napoca:

-          Obligativitatea postării logo-ului RNMR şi a specificaţiei Muzeu membru al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România pe materialele de promovare a unor evenimente sau ale organizaţiei de către muzeele membre – afişe şi materiale de promovare a evenimentelor şi proiectelor muzeelor membre, produse culturale obţinute de către muzeele membre;

-          Necesitatea înfiinţării unui nucleu de acţiune şi de reprezentativitate a RNMR în Cluj-Napoca sub coordonarea Domnului Călin Stegerean, vice-preşedinte RNMR, cu responsabilităţi ce vor fi negociate ulterior;

-          Două candidaturi pentru organizarea celei de-a 6-a Adunări Generale a RNMR: Tulcea şi Baia-Mare; criteriile de selecţie a locului de desfăşurare vor fi: raportul preţ-calitate a serviciilor hoteliere, de masă şi de sală de conferinţe; parteneriatele media locale, eventualii sponsori ai evenimentului şi, dacă va fi cazul, o temă de maximă importanţă şi actualitate pentru muzeele membre din cele două oraşe care se consumă în perioada organizării adunării.

 
Ultima actualizare ( vineri, 06 mai 2011 )
< Precedent   Următor >
targul de turism
Evenimentul săptămânii


Rețeaua Națională a Muzeelor din România

vă invită la Noaptea Muzeelor
18 mai 2013
www.noapteamuzeelor.ro


Cautare

Autentificare membrii